KURUMSAL İLKELER - MEGEP | Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği
services

KURUMSAL İLKELER


MEGEP, hiçbir siyasi, ideolojik ve ekonomik çıkar grubuna angaje değildir ve bu tür dayatmalardan ihtiyatla kaçınır. Gün gelir kendi tarafsızlığına halel getirecek nitelikte  ve nicelikte bir etki ihtimali gündeme gelirse ya da aynı kaygıdan hareketle bir finans kapital ya da düşünce grubunun tazyikine maruz kalırsa kendini fesheder.


MEGEP, toplumları büyük hedeflere ulaştırmada kollektif bilincin olmazsa olmaz bir şart olduğu; bilgi, deneyim ve amaç birlikteliğiyle oluşturulmuş takım ruhunun yarattığı sinerjinin toplam faydayı arttıracağı inancındadır.  


MEGEP, işlevselliğini koruyan, amacına uygun kurumsal yapısı devam eden değerlerin korunması “muhafazakarlık” olarak değerlendiriliyorsa, “korumacı”, “muhafazakar”; işlerliğini ve işlevselliğini kaybetmiş değerlerin yerlerine onları ikame edecek yeni değerler oluşturmak “ilericilik” olarak nitelendiriliyorsa “ilerici”, “atılımcı”, “girişimci” bir sosyal kurum niteliği taşımaktadır. 


MEGEP, kurumsal kültürünün şekil kazanmasında, farklı ancak samimi, riyasız, içten görüşlerin demokratik, akılcı, açık, anlaşılabilir kurallar çerçevesinde yarattığı diyalektik süreci kabul eder.


MEGEP üyeleri, bütün yetki ve hakların, aynı alanlara ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerle tamamlandığının farkındadır. 


MEGEP’in hiyerarşik yapısı dönüşüm ilkesine dayanır. Bu dönüşümlerde, genel onayla  belirlenen yeni yönetsel yapının tüm unsurlarına her bir üye gerekli saygıyı gösterir ve gereken katkıyı sağlar.


MEGEP üyeleri kendi aralarındaki bireysel ilişkilerde örnek bir toplum modeli yaratmaya özen gösterir.


MEGEP, yöntem bilimsel ve sistematik bilgi aktarımı dahil bütün emek süreçlerine ve birikimlere saygılı; ancak bilgi ve akl-ı selimde mülkiyet hakları olmadığının farkında olan fertlerden müteşekkildir.


MEGEP, Mersin’in geleceğinin şekillendirilmesinde söz sahibi olmak isteyen, kendi sağduyusundan emin olanların oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur.


MEGEP,  Mersin için toplumsal faydayı ortak bileşke kabul eden, bu amaçla her türlü sosyal ve ekonomik etkinliği gerçekleştirme çabası içinde olan bir dayanışma grubudur.


MEGEP üyeleri, iç yapının sağlıklı, saygın bir platformda oluşabilmesi için birbirleri arasındaki ilişkilerde, “adab-ı muhaşeret” ilkelerine dikkat eder, akılcı davranır. Bu çerçevede, her bir MEGEP ferdi, “iyi niyetin” etken bir duygu olduğunun – yeterince iyi niyetli olmamanın kötü niyet olduğunun – farkındadır.


MEGEP’in dayanışma anlayışı, başkalarının hak ve hürriyetlerinin telafi edilemez biçimde zarara uğramasına karşı duyarsız değildir; ancak Mersin’in ve Mersinli’nin de hak ettiği kazanımlara sahip olma yolunda sessiz kalamaz.


MEGEP, üyelerine ve hitap ettiği kitlelere, ideallerin gerçekleştirilmesinde, güç ve gönül birliğinin sağlanacağı, bölgenin değerli insanlarından oluşan bir çevre sunma yönelimindedir.


MEGEP, Mersin’in sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek ve önerilerde bulunmak amacı ile her türlü iyi niyetli aracı kullanarak yasaların izin verdiği ölçüde gerçekleştirme çabasında olan bir sivil toplum örgütüdür.


MEGEP üyeleri,  bu sıfatı kazanmakla birlikte, Mersin’e fayda ve projelere katkı sağlamak üzere elinden gelen çabayı harcamayı taahhüt eder.


MEGEP’te kurumsallığın tamamlanması ile birlikte oluşturulacak hiyerarşik yapı, dönüşüm ilkesine dayanır. Bu dönüşümlerde, genel onayla  belirlenen yeni yönetsel yapının tüm unsurlarına her bir üye gerekli saygıyı gösterir ve gereken katkıyı sağlar.


MEGEP, kendi işlevselliği ve gerekliliği sona ermediği sürece, kurumsal ilkelerine hep bağlı kalacaktır.